Jernbaneloven af 31. marts 1874 - LOV nr 39


Lov om en jernbane fra Vemb station til Lemvig
eller dens havn (* 1)VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Regjeringen bemyndiges til for Tidsrummet indtil 1ste Januar
1970. at meddele Eneret paa Anlæg og Benyttelse af en
Jernbane fra Vemb Station til Lemvig eller dens havn.


Banen kan anlægges som let Lokomotivbane, men med samme
Sporvidde som de jydsk-fynske Statsbaner, med hvilke den vil være
at sætte i Forbindelse.
§ 2


Af Statskassen kan Regjeringen til dette Baneanlæg yde et
Tilskud af indtil 40,000 RD. for hver Mil, Banens Længde
udgjør, samt et forholdsmæssigt Beløb for den
overskydende Del af en Mil. Dette Tilskud kommer til Udbetaling,
efterhaanden som Banens Anlæg skrider frem, efter nærmere
Bestemmelse paa hvert Aars Finanslov, dog at det Beløb, der
udbetales, ikke i noget Finansaar maa overskride Halvdelen af den
samlede Udgift, som efter nærværende Lov kommer til at
paahvile Statskassen.


For Statskassens Tilskud vil der være at betinge Samme Ret
som Aktionær i vedkommende Baneanlæg, dog saaledes, at
der af Netto-Udbyttet - dette beregnet efter Fradrag af, hvad der
efter Statuterne muligen skal henlægges til en Reservefond -
forlods kan udbetales 5 pCt. aarlig paa den øvrige Del af
Aktiekapitalen, forinden der udbetales noget Udbytte paa de
Statskassen tilhørende Aktier.
§ 3


De i Lov af 23de Mai 1873 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg
og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske
Statsbaner § 2, 1ste Stykke, §§ 3, 4, 5, 6, 7, og 8
indeholdte Forskrifter skulle ogsaa komme til Anvendelse paa det i
nærværende Lov omhandlede Baneanlæg.


Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 31te Marts 1874.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L. S.)


C. A. Fonnesbech.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 31. marts 1874 - LOV nr 39

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Vemb-Lemvig VLJ 28,91879.07.20I drift