Dansk jernbaneordbog

Jernbane ordOrdets betydning og beskrivelse
ACAC er Vekselstrøm og en forkortelse for Alternating Current.
AdhæsionsvægtAdhæsionsvægt er den samlede vægt, der hviler på de drivende aksler og bruges kun for loko....
AfløbssporskifteAfløbssporskifte er et sporskifte, der forhindrer et tog kører ind i en togvej. Afløbsspor....
AfmeldingAfmelding er en meldinger mellem to nabostationer til sikring af togenes kørsel over den p....
AG-driftAG-drift betyder Automatisk Gennemkørselsdrift. AG-drift virker på den måde, at når et tog....
AK-driftAK-drift betyder Automatisk Krydsningsdrift. AK-drift er en Driftsform for et fjernstyrin....
AkselafstandAkselafstand er afstand mellem akselcentre i en bogie eller på en 2-akslet vogn. For bå....
AkselrækkefølgeAkselrækkefølge er bogstaverne i en akselrækkefølge, som angiver antallet af drivende aksl....
AkseltrykAkseltryk er den vægt som et lokomotiv eller vogn trykker mod skinner på den enkelte aksel....
AkseltællerAkseltæller er et tekniskudstyr placeret ved sporet, som tæller det antal aksler, der køre....
ArbejdskøretøjEt Arbejdskøretøj kan være Troljer eller andre skinnekørende maskiner til vedligeholdelse ....
ArbejdstogEt Arbejdstog er et Tog, der ikke er optaget i den almindelige køreplan og som må standse ....
AS-driftAS-drift er Automatisk StationsDrift. AS-drift er en driftsform, hvor fjernstyringssysteme....
AsynkronmotorEn Asynkronmotor er en Vekselstrømsmotor.
ATCATC er en forkortelse for Automatic Train Control. ATC er et sikkerhedssystem som f.eks. k....
Attest (arbejdskøretøj )En Attest er et opslag i et arbejdskøretøj der angiver, at køretøjet har et akseltryk på m....
Attest (lokoføreres uddannelse til et givent litra)En Attest er tidligere brugt om lokoføreres tilladelse til at betjene et givent litra.
AutomatkoblingEn Automatkobling er en kobling med automatisk tilkobling og fjernbetjent afkobling.
BagharpningBagharpning er det overskudsmateriale, der sigtes fra i forbindelse med ballastoprensning.....
BagharpningsvogneBagharpningsvogne bruges i et ballastoprensningstog, hvor bagharpning er det overskudsmate....
BaliseBalise er det udstyr der er placeret ved sporet, som sender information fra ATC-systemet t....
BallastBallast består enten af skærver eller groft grus mellem svellerne, der holder sporet på pl....
BallastmåtteBallastmåtte er måtter af elastisk materiale, som kan placeres nederst i ballastlaget med ....
BanegårdBetegnelsen banegård bruges kun om de allerstørste stationer, uden at der dog er nogen bes....
BanegårdsbrevEt Banegårdsbrev er en post-brevforsendelse som ønskes udleveret på en banegård ved togets....
BanegårdshalEn banegårdshal er en bygning med et stort tag over sporene på en jernbanestation eller ba....
BanemotorEn Banemotor er en El-motor der driver en aksel på et lokomotiv. Man finder banemotorer på....
BanemærkerBanemærker er et jernbanefrimærker til brug som betaling til forsendelse af banepakker.
BanepakkeEn Banepakke er pakker svarende til postpakker, som enkeltvis sendtes med jernbane med "il....
BaneskråningEn baneskråning er en dæmningsskråning/påfyldningsskråning eller afgravningsskråning.....
BanestrækningBanestrækning er strækningen mellem to stationer, som oftest er forgreningsstationer eller....
BelægningsplanEn Belægningsplan er et supplement eller erstatning for togjournal på FC. En Belægningspla....
BeskyttelsesvognEn Beskyttelsesvogn er en tom vogn der er indrangeret i en vogngruppe for at lave en sikke....
BlindakselBlindaksel er en aksel uden hjul.
BlokafsnitBlokafsnit eller linjeblokafsnit er den del af sporet, der ligger mellem to bloksignaler i....
BloksignalBloksignaler er de signaler, som hører til linjeblokken.
BogieEn Bogie er en kort separat undervogn med to eller flere aksler under vognkassen på et lok....
BogstavviserEn Bogstavviser er et display under et signal, der med et bogstav angiver en bestemt kører....
BremseprocentBremseprocent er et togs bremsevægt i procent af togvægten: (bremsevægt x 100) / togvægt.....
BremseprøveEn Bremseprøve er afprøvning af bremsesystemet på et tog.
BremsetypeBremsetype er den underdeling af bremser på tog og er inddelt i forskellige typer, der hve....
BrummerledningEn Brummerledning er et kabel mellem køretøjer til signalering mellem togpersonalet.
BrummersignalEt Brummersignal er et signal, der udveksles gennem en brummerledning, f. eks. ved signale....
BystationEn bystation var oprindeligt en betegnelse for indleveringssted for banepakker og stykgods....
CBTCCBTC er en forkortelse for Communication Based Train Control eller oversat til dansk: Komm....
CentralapparatEt Centralapparat er det lokale betjeningssystem for et sikringsanlæg på en station, hvor ....
CharnierdrejeskiveEn Charnierdrejeskive anvendes til at vende et lokomotiv. Der findes to hovedtyper drej....
DCDC er en forkortelse for Direct Current - eller på dansk jævnstrøm.
DieselelektriskEt Dieselelektrisk lokomotiv fungerer i princippet som et elektrisk lokomotiv ved at aksle....
DMUEn DMU er en forkortelse for Diesel Multiple Unit - som er et diesel togsæt bestående af e....
DrejeskiveDrejeskiver anvendes til at vende lokomotiver så lokomotivet vendte rigtigt i forhold til ....
DødmandsknapEn Dødmandsknap er en kontakt, der automatisk bringer kørslen til standsning, såfremt knap....
El-TogEt El-Tog er et elektriske tog, og kan f.eks. være de danske S-tog, elektriske lokomotiver....
EMDEMD er en lokomotivfabrik og EMD er en forkortelse for Electro Motive Division, som hørte ....
EMD-AnlægEt EMD-Anlæg er et system til indbyrdes fjernstyring af DSB's EMD lokomotiver, som ME, MY ....
EMUEMU er en forkortelse for Electric Multiple Unit, som er betegnelsen for et elektrisk togs....
ERTMSERTMS er en forkortelse forEuropean Railway Traffic Management System, som er et EU-projek....
EUROPEUROP er godsvognsforbundet af jernbaneselskaber med styrelsesnumre 80-88.
European Vehicle Number

European Vehicle Number eller EVN er et unikt nummer for jernbanemateriel. European Veh....

EVNEVN er en forkortelse for European Vehicle Number, som er et unikt 12-cifret nummer for at....
Fakultativ køreplanEn Fakultativ køreplan er en reserveret kanal eller råderum i køreplanen, for at give plad....
Farligt godsFarligt gods er godt, der er optaget i Reglementet for international jernbanetransport af ....
FCFC er forkortelsen af Fjernstyringscentral, hvorfra fjernstyringsanlæg betjenes.
FC-lederFC-leder er forkortelsen for fjernstyringsleder, stationsbestyrer for en eller flere fjern....
FjernstyringscentralFjernstyringscentral, hvorfra fjernstyringsanlæg betjenes.
FlexrumFlexrum er det rum i personvogne eller togsæt, som anvendes til f.eks. bagage, cykler, bar....
ForspandForspand er to eller flere individuelt styrede trækkraftenheder sammenkoblet til én togfr....
FrispormærkeFrispormærke var frem til ca. år 2000 og er en Lille hvid/rød porcelæns-"klokke" (12 x 9 c....
FritrumsprofilFritrumsprofil er det område over og ved siden af sporet, hvori der ikke må befinde sig fa....
G-bremseG-bremse er en langsomt virkende godstogsbremse.
Gennemkørende togGennemkørende tog er tog der passerer en station uden at standse. I tjenestekøreplanen er ....
GreenspeedGreenspeed er den computer i lokomotiv, der anbefaler bedste hastighed afstand til næste s....
GulvhøjdeGulvhøjde er den afstand der er fra skinneoverkant til gulvoverflade.
HastighedstavleHastighedstavle er den tavle, der viser en tilladt hastighed ind eller ud af en station og....
HastighedsviserHastighedsviser er den sorte rektangulære kasse, der er på et hovedsignal, om der er med e....
HjulstillingHjulstilling - se akselrækkefølge.
HjælpetogHjælpetog er et ekstratog, der skal yde hjælp i forbindelse med uheld eller nedbrudte tog.....
HKTHKT er et sikkerhedssystem der forhindrer S-tog i at køre forbi et stopsignal og er en for....
HovedsignalHovedsignal er et signal af typen arm- eller dagslyssignal til signalering af en togvej el....
HovedsporEt hovedspor er det eller de spor, der forbinder to nabostationer
HøjhastighedstogHøjhastighedstog er tog og Togsæt der kan køre mindst 200 km/t.
IndrangeringIndrangering er en tilladelse fra en stationsbestyrer til en lokofører om at køre ind på e....
IndrangeringstilladelseIndrangeringstilladelse er en tilladelse fra en stationsbestyrer til en lokofører om at kø....
ITCITC er en forkortelse for Internal Train Control. ITC er et system til fjernstyring af et ....
JernbanekanalJernbanekanal er et timeslot (tidsvindue) afsat til et tog på en given strækning i et give....
JernbanestationSe station.
JernbanevirksomhedJernbanevirksomhed er en offentlig eller en privat virksomhed med licens til at udføre god....
KcKc er en forkortelse for Kørestrømscentral (fjernbane). Kc er der hvor strømforsyningen ti....
KendingssignalKendingssignal er lygteføringen på et køretøjs forende, der kendetegner et tog, togsæt, ar....
KmpKmp er forkortelsen for en kommandopost. Kommandopost er der hvor den sikkerhedsmæssige af....
KommandopostEn Kommandopost er et centralt sted hvorfra hvorfra togtrafikken dirigeres/styres fra en s....
KongestoldrejeskiveEn kongestolsdrejeskive anvendes til at vende et lokomotiv. Der findes to hovedtyper dr....
KontrolcifferKontrolciffer er det sidste tal i et UIC nummer, der anvendes til at kontrollere, at numme....
KrydsningsstationEn krydsningsstation er en station på en strækning, hvor 2 tog i modsat retning kan passer....
LetbaneLetbanen er et bynært transportsystem, der kører på gadeniveau mellem den øvrige trafik. L....
Lille NordLille Nord er betegnelse for strækningen mellem Hillerød og Snekkersten eller Helsingør. L....
Lille SydLille Syd er betegnelse for strækningen Roskilde-Køge-Næstved. Lille Syd var oprindelig en....
LitraLitra er et eller flere bogstaver på et lokomotiv eller en vogn der angiver, hvilken type ....
LokomotivførerEn lokomotivfører er den person, som er ansvarlig for et togs fremførelse og sikkerhed.
LæsseprofilLæsseprofil er den højde- og breddebegrænsning som godsvogne skal holde sig indenfor, når ....
MassegodsMassegods er gods som kan læsses og losses ved hjælp af tyngdekraft, f.eks. korn, kul, gru....
MC-driftMC-drift står for Manuel Centraldrift. MC-drift er en driftsform hvor fjernstyringslederen....
MellemvognMellemvogn er en vogn placeret mellem to motorvogne eller mellem en motorvogn og en styrev....
MetervægtMetervægt er en måleenhed for vægt, som er med at afgøre om et jernbanekøretøj må køre på ....
MetroEn metroen kører typisk under jorden – eller over jorden på for eksempel en høj dæmning hæ....
MotorvognMotorvogn er en vogn med trækkraft (motor) og plads til passagerer.
Multipel kørselMultipel kørsel er når to eller flere trækkraftenheder er sammenkoblet til en samlet togfr....
MultipelkabelMultipelkabel er et kabel som benyttes til overføring af styresignaler mellem multipelkobl....
Nedbrudt togNedbrudt er et tog, hvor lokomotivføreren melder til stationsbestyreren, at toget ikke kan....
NormalsporNormalspor har en sporvidde på 1435 mm som fastlagt af George Stephenson i forbindelse med....
NyanlægNyanlæg er udførelse af ny banetracé eller udbygning af eksisterende banetracé.
NødbremseNødbremse er en indretning i et tog, hvormed passagerer og togpersonale kan aktivere toget....
NødbremseoverstropningNødbremseoverstropning er et system hvormed lokomotivføreren kan ophæve en nødbremsning, s....
OmbygningOmbygning er fornyelse eller rensning af skærvelag undtagen i forbindelse med brorenoverin....
OpgraderingOpgradering er en forbedring af en hidtil begrænsning f.eks. kan det være en betegnelse fo....
OprangeringVed oprangering forstås den måde, som jernbanevogne er kombineret på i et tog. Rangering b....
OverbygningOverbygning er den del af tværprofilet, hvis underste begrænsning er råjordsplanum. Overby....
P-bremseP-bremse er en hurtigtvirkende persontogs trykluftbremse.
PakhusEt Pakhus er en bygning beregnet til opbevaring af varer eller gods. En stations Pakhuse ....
perronEn perron er en forhøjning bygget langs med eller mellem jernbanespor for at lette indstig....
PlantogPlantog er et tog, som er optaget i tjenestekøreplanen.
PlanumPlanum er overkanten af underballast.
RangeringRangering betegner processen med flytning eller sammensætning af et tog.
RangerlokomotivRangerlokomotiv er et lokomotiv, som er bygges til rangering på stationer.
RangerplatformRangerplatform er en plads som rangerpersonale kan opholde sig på uden på rangerlokomotive....
RangertraktorRangertraktor er et mindre skinnekørende lokomotiv, der anvendes til rangering og arbejdsk....
RebroussementsstationEn rebroussementsstation, som kommer af fransk: 'vende om', er en jernbanestationsplacerin....
Regenerativ bremsningRegenerativ bremsning er en bremsning, hvor bremseeffekten ydes elektrisk af banemotorer o....
RustkørselRustkørsel er kørsel på på sjældent benyttede spor for at sikre at skinnerne ikke ruster s....
RåjordsplanumRåjordsplanum er grænsen mellem underballast og den underliggende råjord
S-togS-toget er hovedstadens hurtigt kørende bindeled mellem forstæderne og de centrale bydele ....
SidesporSidespor er et spor, der ikke er et hoved- eller togvejsspor.
SignalplankeSignalplanke er en anordning med slutsignalholdere til anbringelse på et køretøjs puffere.....
SikringsanlægSikringsanlæg har til formål at sikre tog mod sammenstød, gennem signalgivning og indstill....
SkruebremseSkruebremse er en håndbetjent bremse, hvor man med et stort hjul aktivere bremsen ved at d....
SlutsignalSlutsignal er et signal bagerst på toget og anvendtes tidligere til at sikre, at alle vogn....
SlutsignalpladeSlutsignalplade er en plade som anbringes i slutsignalholderen på togets bageste vogn for ....
SmalsporSmalspor er en betegnelse, der bruges om en jernbane med en sporvidde, der er mindre end n....
SMUTOSikring Mod Utidig Omstilling af sporskifter.
SnerydningstogSnerydningstog er et særtog med snerydningsmateriel i fronten.
SODBSODB er en forkortelse for Sikringsanlæggene Og Deres Betjening.
SporlegemeSporlegeme er den samlet betegnelse for en jernbanes spor, sveller og ballast også kaldet ....
sporviddeSporvidde er den indvendige afstand mellem jernbaneskinner. Afstanden måles som mellem ind....
SRSR er en forkortelse for sikkerhedsreglement af 1975. Sikkerhedsreglement indeholder grun....
StandsningsmærkeStandsningsmærke er et mærke på standsningsstederne, der angiver standsningen ud fra togst....
StationOrden Station kommer fra det franske ord "statio" og er et gammelt ord og kendes helt fra....
StigetroljeStigetrolje er et arbejdskøretøj, der benyttes ved vedligeholdelse af køreledninger.
StoppemaskineStoppemaskine kaldes også svellestoppemaskine og er en sporvedligeholdelsesmaskine til at ....
StrækningsradioStrækningsradio er et togradiosystem, som anvendes til kommunikation mellem stationsbestyr....
StykgodsStykgods er en Større eller mindre forsendelser af gods, som afleveredes til jernbaneperso....
StykgodsvognStykgodsvogn er som udgangspunkt en forsendelse af stykgods fra én station til en anden og....
StyrelsesnummerStyrelsesnummer er et nummer, der tildeles jernbanestyrelser rundt i Europa, Asien og Afri....
StyrevognStyrevogn er en personvogn med førerrum, hvorfra man kan fjernstyre en motorvogn eller et ....
Større ombygningStørre ombygning er fornyelse eller rensning af skærvelag undtagen i forbindelse med brore....
SvingtagSvingtag er et godsvognstag med hængslede lemme, der kan svinges ud over tagets langside.
SækbanegårdSækbanegårde eller en rebroussementsstation, som kommer af fransk: 'vende om', er en jernb....
SærtogSærtog er et ekstratog, der som ofte kun kører én gang ved en særlig anledning.
TENTEN er en forkortelse for Trans European Network og indeholdende baner, der indgår i det t....
TEN-poolTEN-pool TEN er en forkortelse for Trans European Network og indeholdende baner, der indgå....
TIBTIB er oprindelig en forkortelse for Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger men har i....
TilbagemeldingTilbagemelding er en meldinger mellem to nabostationer til sikring af togenes kørsel over ....
TjenestekøreplanTjenestekøreplan en en køreplan, som indeholdende alle plantog som persontog, godstog, mat....
TjenestevægtTjenestevægt er køretøjets vægt inkl. 2/3 forråd af sand, vand, olie, kul, personale m.v.....
TKGTKG er en forkortelse for TjenesteKøreplan for gods. En tjenestekøreplan for gods er en pl....
TKSTKS er en forkortelse for TjenesteKøreplan for S-tog. En tjenestekøreplan for S-tog er e....
TKVTKV er en forkortelse for TjenesteKøreplan Vest. En tjenestekøreplan for Vest er en plan i....
TKØTKØ er en forkortelse for TjenesteKøreplan Øst. En tjenestekøreplan for Øst er en plan ind....
TogforvarmeanlægTogforvarmeanlæg er det anlæg, der ved hjælp af ekstern strømforsyning opvarmer personvogn....
TogfølgestationTogfølgestation er enten en fysisk (evt. nedlagt tidligere station) eller logisk station, ....
TogførerEn togfører er den person i toget, der fløjter afgang, foretager billetkontrol og er leder....
ToglokomotivToglokomotiv er et lokomotiv, der fremfører et tog i henhold til en køreplan.
TogsætEt Togsæt er fast sammenkoblede vogne af typerne motorvogn, styrevogn og/eller mellemvogne....
TogvejssporTogvejsspor er de spor på en station, hvorfra henholdsvis hvortil der kan stilles signal f....
TracéEn Tracé er jernbane sporets forløb i terrænet.
TraktionssystemTraktionssystem er den del af en trækkraftenheden, som omsætter den primære energi fx kul,....
TransmissionTransmission er den del af et traktionssystem, som på fx et dieselkøretøjer overfører kraf....
TransversalstationTransversalstation er en station på en dobbeltsporet strækning, hvor et tog under kørslen ....
TrinbrætEt trinbræt er en "lille" station uden betjening, der som oftest blot består af en billeta....
TungeperronTungeperroner bruges på sækstationer fx er Helsingør Station er et eksempel på en sækstati....
TurboladerTurbolader er et aggregat til forøgelse af en dieselmotors effekt og virkningsgrad.
TUSTUS er en forkortelse for Togvej Uden Sikkerhedsafstand.
TyristorstyringTyristorstyring er en computerstyring som ved hjælp af tyristorer hurtigt og præcist kan s....
UdrangeringUdrangering er når rullende materiel udrangeres og det fjernes fra driftsmaterielfortegnel....
UnderballastUnderballast er betegnelse for den del af et tværprofil, som ligger umiddelbart under ball....
UnderbygningUnderbygning er et jordlegeme, hvis øverste begrænsning er råjordsplanum.
URUR er forkortelse for Uheldsreglementet.
Uroligt sporUroligt spor er lokaliteter, hvor der er behov for midlertidige hastighedsnedsættelser ell....
UTUT er en forkortelse for Usæsvanlig Transport. UT er f.eks. når der på grund af godsets væ....
VandreklemmeVandreklemme er en kraftig "bøjle", der anbringes under en skinnes skinnefod. Vandreklemme....
VarehusEt Varehus er en bygning beregnet til opbevaring af varer eller gods. En stations Varehus ....
VekselladVeksellad er en vognkasse, der både kan transporteres på flade speciallastbiler og flade s....
VIVI er en forkortelse for vinterinstruks. Vinterinstruks er de regler og bestemmelser om fo....
VKMVKM er en forkortelse for Vehicle Keeper Marking. Vehicle Keeper Marking er en 2-5 bogstav....
VognladningsgodsVognladningsgods er en ladning af gods (hel vognfuld) fra én afsender til én modtager, hvo....
ZWSZWS er en forkortelse for Zeitmultiplexe Wendezug Steuerung. ZWS er et system til fjern....